‘Scherpe en ingrijpende keuzes nodig’
STRUCTUREEL GAT VAN 2,5 MILJOEN TE DICHTEN

‘Scherpe en ingrijpende keuzes nodig’

De gemeente Borne heeft een structureel tekort van 2,5 miljoen per jaar op te lossen. “Meer dan eerst werd gedacht, want de meicirculaire (waarin wordt aangegeven hoeveel de gemeente vanuit het Rijk in het gemeentefonds gestort krijgt) viel ook nog eens vies tegen”, meldt wethouder Herman Mulder. Als er daarnaast nog allerlei nieuwe ambities uit het raadsprogramma gerealiseerd moeten worden, dan zal er nog 1,5 miljoen extra in de begroting gevonden moeten worden. Vier miljoen dus en dat kan niet als er geen ‘scherpe keuzes’ gemaakt worden. Bezuinigen, ambities laten varen en/of inkomsten verhogen. Maar hoe dan en wat dan?

 

Stellingen

Afgelopen zaterdag werd de gemeenteraad (minus VVD, D66 en Voor Borne) in beslotenheid een aantal stellingen voorgelegd, met als doel om ‘kaders’ mee te geven voor zoekrichtingen waarin voorstellen nader kunnen worden uitgewerkt. Er werd bijvoorbeeld voorgelegd of de tijdelijke school in de Bornsche Maten wat langer zou kunnen blijven staan (was bespreekbaar) en of Borne op het gebied van het sociaal domein in plaats van een ‘vijfsterrenhotel’ ook wel met drie of vier sterren zou kunnen volstaan. Allemaal bedoeld om de discussie op gang te brengen. “Er werd ontzettend creatief samen de schouders onder gezet”, blikt burgemeester Gerard van den Hengel (foto in tekst) op de bijeenkomst met de Raad terug.

 

‘t Wooldrik

Nieuw beleid, dat de hele gemeenteraad wel graag wil, is de revitalisering van sportpark ’t Wooldrik. Maar daar hangt wel meteen een behoorlijk prijskaartje aan. Waar liggen daar nog keuzes? Wethouder Michel Kotteman: “Je kunt ook niet zomaar zeggen dat we niets doen en de tweede fase uitstellen. We hebben onlangs bijvoorbeeld wateroverlast gehad. Als je niets aan onderhoud doet, dan krijg je de kosten later dubbel en dwars terug. Dat hebben bezuinigingen in het verleden ons wel geleerd.”

 

Een ‘kaasschaafmethode’, waarbij overal een beetje vanaf wordt geknabbeld, lijkt niet op veel steun te kunnen rekenen. “Er is uitdrukkelijk gezegd dat we daar vanaf moeten”, meldt wethouder Martin Velten. Waarderingssubsidies stopzetten was ook onbespreekbaar, net als helemaal geen nieuw beleid oppakken.

 

Verbindingsweg

Schrappen van de Verbindingsweg, om op die manier te besparen, was zaterdag geen optie. Velten: “Dat is in eerste instantie aan de coalitie, want de Verbindingsweg staat niet in het raadsprogramma, maar in het coalitieprogramma. We hebben altijd gezegd dat het mogelijk is de plannen te wijzigen als zich ontwikkelingen voordoen, maar tot nu toe gaan we gewoon door met de Verbindingsweg.”

 

Uitwerken voorstellen

Diverse concrete voorstellen worden nu nader uitgewerkt, zo veel mogelijk met maatschappelijke partners als Kulturhus, Blos, BBO, en dergelijke, waarbij ook in beeld gebracht wordt wat de consequenties zijn als je iets niet of in mindere mate doet. “We hopen in september naar de Raad terug te kunnen komen.” In hoeverre de bevolking mag meepraten over de keuzes is nog de vraag. “We moeten er in september nog over nadenken of we het BornePanel inzetten of een Open Podium om de bevolking erbij te betrekken”, zegt Van den Hengel. “De Raad heeft wel gezegd in het openbaar de bespreking te willen doen.” In november zullen de knopen doorgehakt moeten zijn om tot een sluitende meerjarenbegroting te kunnen komen. (AJ)

 

Lees ook de eerdere berichtgeving: Gemeente in financieel zwaar weer

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Frits Bernard — 30 jun 2019
@Tikken... het is ook begrijpelijk dat een college en gemeenteraad deze structuur en formele houding aanneemt. Hier in Borne is dat helaas niet het geval, dat is bij vergaderingen van onze wijze raadsheren en college van de gezichten af te lezen. Deze gemeente is echt met achterdeur/vriendjes-politiek bezig. Zij bedrijven niet de politiek die normaal is voor zo’n gemeente als Borne.
Ron Hartman — 29 jun 2019
Ernstig ja, dat nog kort voor de formatie, de droom werd beleefd door ons bestuur dat het geld over de plinten klotste en dat nu vastgesteld wordt dat dat heel anders ligt. Een gewoon bedrijf zou al bij extra toezicht zijn ondergebracht. Leuke dingen roepen zonder inzicht met andermans geld is ernstig. Jeugdzorg is zeker een forse kostenfactor, maar lang niet het grootste kostenprobleem daarbij.
McHak — 29 jun 2019
Wat ik lees is nog Ernst_iger dan ik zie en vermoedde. Dit gaat het woord zorgelijk voorbij. Het, het komen tot verantwoorde oplossingen, zit dieper. Dan raken we de Bornsche bestuurscultuur. Misschien zelfs de Twentse cultuur van Joa joa (= nee) of loat goan (= niet aan branden). Dat is een gelaten houding, zoals Calimero is(= zij zijn groot en ik ben klein): het kan ook gemoedelijke houding zijn, wat wel weer Nedersaksisch onmeunig gezellig ist! Kost wel een paar cent, maor dan hei oak wat! ( wat dan? Een scheur in de broek?).
Ron Hartman — 29 jun 2019
Bij openheid past wellicht ook de info hoe de claim van Katgert van plm. 4 miljoen wordt geboekt en gefinancierd. Ik meen dat daar geen reservering voor is gemaakt. In 1 x schoonschip maken in alle openheid lijkt toch het best?
Ron Hartman — 28 jun 2019
@M.Tikken. De organisatie heeft bij de formatie, informatie verstrekt die heeft geleid tot coalitievorming. Die info blijkt nu onjuist. Derhalve is het coalitie- en het Raadsaccoord onjuist, om het vriendelijk uit te drukken. Wellicht was de info bij intimi bekend? Juist daarom moet nu alles in openheid besproken en heronderhandeld worden ipv de schijn van geheim en gesloten op te roepen. De democratie heeft immers vanwege de desinformatie gefaald? Ernstig!
Paul Cohn — 28 jun 2019
Ton Huiskes: Tubbergen kent niet alleen de meeste welgestelden, maar met 1,4 auto's per huishouden ook de meeste auto's, 17% méér dan Borne.
In tegenstelling tot de (zeer grote) pal naast de A1-A35 in Borne heeft Tubbergen géén carpoolplaats. (alleen Fleringen een heel kleine)
'Dus' mogen Zenderen en Borne nu opdraaien voor een GVW die de inwoners wél mogen betalen maar waar ze zelf slechts nadeel van zullen ondervinden. Een modern soort 4-wheel noaberhulp?
M.Tikken — 27 jun 2019
Beste mensen,
Na de gemeenteraad verkiezingen heeft uw raad een raadsakkoord gesloten. Daarnaast heeft de coalitie van CDA, GB90, en Borne Nu een coalitie akkoord gesloten. Wanneer er keuzes gemaakt moeten worden, omdat de ambities uit beide akkoorden geheel niet of deels niet waargemaakt kunnen worden ,dan is het niet vreemd dat de raad EERST bij zich zelf te rade gaat. En daar waar mogelijk zelf keuzes maakt. Dit heeft niets met achterkamertjes te maken, maar met verantwoordelijkheid nemen. Daar is de politiek voor. Wanneer er keuzes gemaakt zijn dan is het aan de politiek om hier rekening en verantwoording over af te leggen. Natuurlijk staat het iedere burger vrij om mee te denken . Ik ben er zeker van dat elke Bornse partij een luisterend oor zal bieden.
Ton — 27 jun 2019
In tijden van krapte is het juist goed om openheid te betrachten. Betrek de bevolking meer bij de ontwikkeling van Borne. De ontwikkeling van de vuilophaaldienst is een zaak waar veel inwoners niet voor zullen kiezen. Mensen zijn wel milieubewust.
Ook nieuwe zaken die veel geld kosten kunnen beter uitgesteld worden. Zaken waar over een besluit is genomen eerst uitvoeren en daarna bezien hoe de “portemonnee” er bij staat. Ook kennen wij een rangorde in het verzorgen van het groen. Het centrum en station code 1 terwijl andere wijken code 3 hebben. Ook de mensen in die wijken willen een mooie groenvoorziening hebben. En zo kun je wel doorgaan. Maak beleid waar de inwoners achter kunnen staan. Niet verschuilen achter geldkrapte maar de aanwezige gelden op een juiste wijze besteden.
Ton Huiskes — 27 jun 2019
De tering naar de nering zetten dus! Inderdaad de aankoop van Azelo was niet nodig geweest; en de tijdelijke school in de Bornsche Maten zal langer moeten blijven staan - de belastingen zullen verhoogd moeten worden of juist niet - maar er dient wel meer geld in het laatje te moeten komen -
Begrijp even het stukje over Tubbergen niet @Paul Cohn -
Paul Cohn — 27 jun 2019
www.Tubantia.nl: De allerrijksten van deze regio wonen vooral in Tubbergen. Wie graag in de buurt woont van zeer welgestelde mensen, zou moeten verhuizen naar Tubbergen. Volgens het CBS wonen hier verhoudingsgewijs de meeste miljonairs van Twente en de Achterhoek.
https://allecijfers.nl/buurt/tubbergen-dorp/: Tubbergen telt 759 auto’s per 1000 inwoners, ruim drie maal méér dan het landelijk gemiddelde.
Daarvoor legt Borne gratis "De Rode Loper" door de Groene Poort en offert ze een verkeersader naar een bedrijventerrein op door een overweg in de bebouwde kom af te sluiten.
Lichtgeel hesje — 27 jun 2019
Zomaar even zomaar wat vragen c.q. opmerkingen over deze kwestie:
Waar zijn de reserves gebleven die door de Gemeente Borne in de afgelopen jaren zijn opgebouwd, onder andere door dividenduitkeringen van bijvoorbeeld Twence en Twente Milieu?;
In hoeverre spelen persoonlijke c.q. partijpolitieke belangen van de Raad een rol bij de wellicht te nemen keuzes?;
In de Tubantia van 27 juni zegt de Wethouder het volgende: "Er zijn nog geen keuzes gemaakt, die maken wie gezamenlijk met de raad en met de Bornse bevolking." In bovenstaand artikel van BorneBoeit stelt de waarnemend Burgemeester echter "In hoeverre de bevolking MAG meepraten over de keuzes is nog de vraag." De neuzen staan in het College dus kennelijk niet allemaal dezelfde kant op blijkt hier wel uit; Ook versterkt deze uitspraak van de waarnemend Burgemeester het heersende beeld, dat de politiek en het beleid in Borne wordt geregeerd en tot stand komt door achterkamertjespolitiek, waarbij de burgers op een gegeven moment simpelweg voor een voldongen feit worden gesteld door het door hen gekozen College en Raad. Een praktijkvoorbeeld van deze werkwijze door politiek Borne is het recente circus rondom Diftar, waarbij afwijkende opvattingen van burgers hierover klakkeloos terzijde zijn geschoven door politiek Borne.Deze handelswijze siert zowel het College als de Raad van Borne niet, en doet volledig afbreuk aan het vertrouwen wat de burgers van Borne in politiek Borne zou mogen hebben als het gaat om te voeren GEMEENTEbeleid in plaats van persoonlijk c.q. partijbeleid.
Fons Lohuis — 26 jun 2019
Wat een uiterst merkwaardige gang van zaken. Juist wanneer je scherpe politieke keuzes moet maken is maximale openheid en transparantie een voorwaarde. Wil je als overheid wel of niet het vertrouwen van de burger winnen? Hier in Borne blijkbaar niet. Ik hoor of zie ook geen motivering voor die beslotenheid. Of wil men op voorhand bepaalde eigen keuzes niet ter discussie stellen? Gelukkig hebben we nog een kritische lokale website als BorneBoeit, waardoor je nog iets te weten komt.
McHak — 26 jun 2019
Als 5 na duurste gemeente van Twente, met een gedragen Dorpsvisie 2030 die vraagt om traditie en behoud, is ambitie een discutabele keuze. De tering naar de nering is een passende keuze. Noodzakelijk onderhoud is behoud; dat is geen ambitie. Ambitie is franje, er bij een onbeheerst genomen risico; XL business park kost minder verlies of het kost helemaal niets als uittreed; dat is een keuze. Wat kost diftar? Wat kost een fietssnelweg (F35) over een bestaand tracee ( via Tusveld of via Zenderen) ipv een nieuw tracee aan het spoor? Zo moeilijk is het allemaal niet.
Frits Bernard — 26 jun 2019
Ooh de gemeente is vooraf aan het rommelen geweest en komt niet meer uit met het budget waarvan ze zeggen wat ze van het rijk krijgen voor zorg-doeleinden. Het is het college zelf die dat grotendeels veroorzaakt met hun achterdeur-plannetjes. Neem nou is de uitspraak ter hand ivm het kopen van het Asielzoekerscentrum dat bekend werd eind vorig jaar. Waarom en waarvoor..,. Pure geld verkwisting ofwel onnodig geld over de balk gooien met emmers vol tegelijk. Het Zorghotel waarmee de gemeente in de maag zit wat weinig mensen vanaf weten. Om zo maar even iets op te noemen waar veel geld mee gemoeid is..

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021